header img

 

Skladba ceny elektřiny

Od začátku roku 2006 došlo u odběratelů ke změně způsobu vyúčtování platby za elektřinu. V souvislosti s oddělením obchodních a distribučních činností byly odděleny také související platby.

Cena za elektřinu byla podle požadavků Energetického zákona rozdělena na regulované platby za dopravu elektřiny elektrickou sítí do vašeho odběrného místa (tj. poplatky za použití energetické sítě) a platby za vlastní odebranou elektřinu (tzv. „silovou elektřinu“). Výše regulovaných plateb je každoročně stanovována na návrh regulovaných subjektů rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, cena silové elektřiny je určována situací na trhu s elektřinou.

Uvedené platby se dále dělí na dílčí složky, které jsou jednotlivě uváděny jak v ceníku elektřiny, tak na konečném vyúčtování vaší spotřeby.

Platba za silovou elektřinu (platba za vlastní odebranou elektřinu)

Cenu produktů silové elektřiny tvoří dvě části:

  • pevná cena za měsíc;
  • cena za odebranou megawatthodinu (MWh)

Regulované platby za dopravu elektřiny

Tyto platby jsou každoročně stanovovány na návrh regulovaných subjektů Energetickým regulačním úřadem a zahrnují následující složky

Cena za distribuci (rozvod elektřiny k jednotlivým zákazníkům) zahrnuje:

  • měsíční plat za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem; jde o částku, která se odvíjí od proudové hodnoty hlavního jističe (udávána v ampérech – A) a pokrývá fixní náklady provozovatele energetické distribuční soustavy. Platí se ve stálé měsíční výši bez ohledu na to, kolik elektřiny odeberete. Čím vyšší je hodnota jističe, tím větší může být energetická náročnost spotřebičů, které můžete najednou využívat, ale tím vyšší je i tento plat. Výměnou hlavního jističe za nižší můžete na pravidelné platbě ušetřit. Předem se ale poraďte se svým dodavatelem nebo kvalifikovaným elektrotechnikem, jaká hodnota bude dostačující pro vaše odběrné místo a používané spotřebiče.
  • cenu za dopravenou MWh.

Cena systémových služeb pokrývá náklady provozovatele energetické přenosové soustavy na nákup tzv. podpůrných služeb od jednotlivých výrobců elektřiny. tyto služby si můžeme zjednodušeně představit jako nutnou pohotovost elektráren, které pracují jako záložní zdroje pro případ výpadku ve výrobě nebo náhlého zvýšení spotřeby elektřiny.

Cena na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) a kombinované výroby elektřiny a tepla. V souvislosti se vstupem do EU se Česká republika zavázala tento typ výroby podporovat s ohledem na jeho ekologický přínos. Výrobní náklady u těchto zdrojů jsou ale vyšší, proto jsou pokrývány z tohoto poplatku.

Cena za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou pokrývá náklady této společnosti, která zajišťuje mimo jiné zpracování bilance nabídek a poptávek na dodávku elektřiny, nebo zúčtování
odchylek mezi plánovaným a skutečně dodaným množstvím elektřiny mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou.

Daň z elektřiny

Od roku 2008 tvoří součást ceny elektřiny rovněž nově stanovená spotřební daň z elektřiny - jedna z nově zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky, takže vám nepřibudou žádné starosti. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh.

Jak vypočítat celkovou roční platbu za elektřinu?

Postup při výpočtu celkové roční platby za elektřinu

Celková roční platba za elektřinu se skládá ze tří částí:

  • a = stálé platby 12 × měsíční platba za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem + pevná měsíční platba za silovou elektřinu
  • b = platba za spotřebu elektřiny ve VT roční spotřeba MWh ve VT × (cena za distribuci 1 MWh VT + cena systémových služeb + cena na podporu výkupu elektřiny + cena za činnost zúčtování OTE + cena za 1 MWh VT silové elektřiny*)
  • c = platba za spotřebu elektřiny v NT (roční spotřeba MWh v NT × (cena za distribuci 1 MWh NT + cena systémových služeb + cena na podporu výkupu elektřiny + cena za činnost zúčtování OTE + cena za 1 MWh NT silové elektřiny*)

Roční platba celkem = a + b + c

* před započtením DPH je k ceně připočtena daň z elektřiny ve výši 28,30 Kč za 1 MWh